Doel:
Het beloningsbeleid van Church of God Nederland heeft als uitgangspunt continuïteit en waardering van gekwalificeerde vrijwilligers. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van de statuten en Reglement.

Uitgangspunten:
Church of God nederland hanteert voor haar beloningsbeleid de volgende uitgangspunten.

* Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd;
* Transparant;
* Eenvoudig;
* Voldoen aan wet- en regelgeving;
* Nationale Raad geeft te allen tijde passend advies.

Beoordeling:
Een keer per jaar houdt de de nr een functionering- en
beoordelingsgesprek. Afspraken en doelen worden besproken en gesteld.
Deze doelen zijn i.o.m. de medewerkers geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.
De doelen van de organisatie worden hier in mee genomen. Deze gesprekken worden bewaard in de notulen.
De criteria welke worden meegewogen in beoordeling zullen bij aanvang van de werkzaamheden in overleg worden besproken.
denk hierbij onder andere aan:
* Vakbekwaamheid /deskundigheid;
* Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit);
* Kwaliteit adviezen.

Naast de persoonlijke doelen spelen ook de organisatiedoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening zijn erg belangrijk voor de organisatie.

Transparantie:
Het beloningsbeleid van Church of God is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website.

Evaluatie:
Het beloningsbeleid zal eenmaal per jaar geëvalueerd worden door Nationale Raad.
Tijdens deze evaluatie zal er gekeken worden naar:
* Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
* Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving welke gevolgen hebben voor het beloningsbeleid?

Beloning bestuur:
De organisatie houdt rekening met de omvang en complexiteit van de stichting (Code Goed Bestuur)

Beloning vrijwilligers:
Om onze vrijwilligers te belonen zal de stichting 1 maal per jaar deze vrijwilligers “in het zonnetje zetten” door bijvoorbeeld een gezamenlijk uitje.

National Raad:
Leden van de National Raad ontvangen geen beloning. Zij kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding.