Privacybeleid & Cookies

Welkom bij Church of God Nederland. De website waarop dit beleid wordt gehost, is eigendom van en wordt beheerd door CoG als trustee voor Church of Godt World Missions (“COG”).

Deze privacyverklaring beschrijft hoe CoG-kerken wereldwijd, inclusief in de Europese Economische Ruimte waaronder de EU, het VK en Noorwegen vallen (“EER”) (allemaal samen “CoG-kerken“) en de kerk waarnaar wordt verwezen aan de voet van het beleid (“de Lokale Kerk“) en CoG uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaren, overdragen, opslaan, bewaren of anderszins verwerken, hetzij verstrekt via de website, hetzij rechtstreeks verkregen via andere middelen, en die gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet.

Door verder te surfen en deze website te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie van de Lokale Kerk en CoG met u.

Interpretatie

Wanneer “wij”, “ons” of “onze” in dit beleid wordt gebruikt, verwijst dat naar uw relatie met en een verplichting of recht in zowel CoG als de Lokale Kerk.

De “Gegevensbeheerder” is de entiteit die bepaalt voor welk doel persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt.

De “Gegevensverwerker” is de entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de Gegevensbeheerder

“Persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie over een levend persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, e-mailadres of foto en die de persoon alleen of in combinatie met andere informatie kan identificeren.

Wet inzake gegevensbescherming

Dit beleid legt uit hoe wij voldoen aan de Wet – en Regelgeving in onze respectieve landen en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Regelgeving inzake privacy en elektronische communicatie 2003 (“de PECR” oftewel Privacy & Electronic Communications Regulations) met betrekking tot elektronische communicatie (hoofdelijk en gezamenlijk, “de Wet”).

CoG is het met de Lokale Kerk eens geworden dat:

de Lokale Kerk de inhoud zal beheren op dat deel van de website dat is gewijd aan de Lokale Kerk waar het beleid wordt gepost, bijvoorbeeld CoGwm.org/amsterdam, en in het bijzonder registratie voor evenementen en online schenkingen;
alle persoonlijke gegevens met betrekking tot in de EER woonachtige personen die zijn verkregen van of betrekking hebben op dergelijke personen die toegang hebben tot de website voor enig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
een gift doen;
registreren voor een evenement;
het verwerven van goederen of diensten via deze website; zullen worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de Wet;
dergelijke informatie vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen worden verstrekt aan derden die ons helpen, die goederen of diensten leveren die door dergelijke personen zijn aangevraagd, of met hun voorafgaande toestemming.
We zullen ons houden aan de Principes van gegevensbescherming zoals beschreven in AVG. Uw gegevens:

moeten legaal, eerlijk en op een transparante manier worden verwerkt;
zullen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze de onverenigbaar is met die doeleinden;
moeten toereikend, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
moeten nauwkeurig zijn en, zo nodig, moeten ze worden bijgewerkt;
moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
moeten zodanig worden verwerkt dat een gepaste beveiliging van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.
Gegevensbeheerder en gegevensverwerker

Hoewel CoG en de Lokale Kerk afzonderlijke organisaties zijn, werken ze samen en moeten ze mogelijk persoonlijke gegevens delen, zodat ze beide hun taken als kerken kunnen uitvoeren, de kerkgemeenschap kunnen ondersteunen en producten en diensten die u aanvraagt, kunnen leveren.

Hoewel deze privacyverklaring door CoG als een Gegevensbeheerder op de website wordt gepost, bevindt deze zich op het gedeelte van de website dat wordt beheerd door de Lokale Kerk, waar de Lokale Kerk ook een Gegevensbeheerder is van persoonlijke gegevens die u verstrekt.

Als u persoonlijke gegevens rechtstreeks verstrekt aan de Lokale Kerk of via betrokkenheid bij de Lokale Kerk of aan medewerkers of vrijwilligers, is de Lokale Kerk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen onder de AVG. Waar ingestemd of toegestaan worden deze persoonlijke gegevens gedeeld met CoG en CoG kan dergelijke gegevens verwerken in naam van de Lokale Kerk, of als een gezamenlijke beheerder voor eigen doeleinden.

Waar CoG en de Lokale kerk gezamenlijk beheerders zijn, zijn beide verantwoordelijk voor hoe uw gegevens worden verwerkt.

EER-Vertegenwoordiger

Aangezien CoG een gegevensbeheerder is in Nederland, is elke Lokale Kerk in de EER de landsvertegenwoordiger voor CoG in het rechtsgebied waarin de Lokale Kerk is gevestigd om CoG te helpen met het verzamelen, opslaan, gebruiken en overbrengen van informatie en het naleven van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Reikwijdte van het beleid

CoG en de CoG-kerken nemen uw privacy zeer ernstig en dit beleid is aangenomen omdat het het recht van mensen erkent om hun persoonlijke gegevens privé te houden.

Door persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder door deze website te gebruiken, stemt u ermee in ons toe te staan contact met u op te nemen, ook per post, e-mail, telefoon of sms-bericht, in verband met onze liefdadigheidsdoelen:

voor onze legitieme belangen, in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming; of
op basis van de toestemmingen die u hebt gegeven.
Uw voorkeuren aanpassen

Als u op enig moment uw voorkeuren wilt wijzigen en:

u wilt geen verdere communicatie ontvangen van CoG en/of de Lokale kerk die u bezoekt of eerder hebt bezocht; OF
u wilt de manier waarop u communicatie ontvangt, veranderen
volg dan de procedure onder Uw rechten hieronder.

Als u het niet eens bent met enig onderdeel van dit beleid, geeft u ons dan geen persoonsgegevens en gebruik de website dan niet.

Hoe persoonlijke informatie wordt verzameld

Persoonlijke gegevens worden verzameld elke keer dat u met ons in contact komt, bijvoorbeeld wanneer u:

de website bezoekt (zie het cookiebeleid);
een gift doet aan de Lokale Kerk;
zich registreert voor een CoG-conferentie of een evenement in de Lokale Kerk;
solliciteert voor een baan of als vrijwilliger bij de Lokale Kerk;
uw contactgegevens, schriftelijk of mondeling, verstrekt aan het personeel of de vrijwilligers van de lokale kerk;
goederen of diensten koopt van CoG, via de website of rechtstreeks van de Lokale Kerk en wanneer u creditcard- of bankpasgegevens verstrekt;
deelneemt aan andere activiteiten van de Lokale Kerk, zoals groepen;
contact met ons opneemt via e-mail, sms, brief, telefoon;
persoonlijke ontmoetingen met personeel en vrijwilligers hebt;
toegang tot sociale mediaplatforms neemt zoals Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram;
zich registreert bij CoG.app en CoG toestemming verleent om de Lokale Kerk toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens en toestemming geeft om benaderd te worden door CoG en/of de Lokale Kerk.
Soorten informatie die verzameld wordt

Persoonlijke informatie

De soorten persoonlijke informatie die door ons worden verzameld, zijn onder meer:

persoonlijke gegevens zoals uw titel, naam en geboortedatum;
contactgegevens zoals postadres, postcode, e-mailadres, mobiele telefoonnummers en telefoonnummers;
indien relevant voor onze missie, demografische informatie zoals burgerlijke staat, nationaliteit, opleiding, werk/kwalificaties en familiedetails;
financiële informatie zoals donatie geschiedenis en uw bankgegevens;
of u een belastingbetaler bent op de plaats waar de Lokale kerk is geregistreerd;
gegevens van uw echtgeno(o)t(e) en familie als u zich vrijwillig aanmeldt, zich registreert voor evenementen en/of uw kinderen om welke reden dan ook bij CoG of de Lokale Kerk registreert;
niet-financiële informatie zoals paspoorten, rijbewijzen en financiële informatie zoals salarisadministratie, belastingcodes en declaraties;
gegevens van werknemers en vrijwilligers zoals kwalificaties, talen en ervaring;
aantekeningen van uw contact met ons;
door u verstrekte foto’s of foto’s genomen bij CoG of op diensten of evenementen van de Lokale Kerk;
bezoeken aan de website om CoG in staat te stellen de effectiviteit te verbeteren en de diensten en evenementen van De kerk beter te promoten.
Gevoelige/speciale categorie persoonlijke informatie

We kunnen gevoelige persoonlijke informatie verzamelen en opslaan (speciale categorie-informatie onder AVG), zoals:

gezondheidsinformatie verstrekt tijdens pastorale vergaderingen;
gezondheidsinformatie om te helpen bij het bezoeken van CoG of diensten en evenementen in de Lokale Kerk;
religieuze informatie (aanwezigheid op Lokale Kerk en/of plaatselijke kerkelijke evenementen/activiteiten, persoonlijke geloofsbeslissingen, doopsel);
religieuze overtuiging, toegestaan wanneer u en/of uw familie aanwezig is, zich registreert voor CoG en/of diensten en conferenties in de Lokale Kerk;
gebedsverzoeken.
Hoe wij uw gegevens gebruiken

We verzamelen informatie over u voor verschillende doeleinden op basis van verschillende redenen. Een deel van de informatie wordt bijvoorbeeld bekendgemaakt om zich te registreren voor activiteiten of evenementen, soms zijn wij op grond van Wet- en Regelgeving verplicht om informatie over u te verzamelen en te verwerken, en op andere momenten beschouwen wij het als een legitiem liefdadigheidsbelang om informatie te verzamelen en te verwerken.

Uw persoonlijke informatie zal worden behandeld in overeenstemming met de Wet. Ze wordt nooit verkocht of weggegeven. Ze wordt alleen gedeeld met anderen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien dat contractueel of wettelijk is toegestaan of vereist.

We zullen uw persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden gebruiken zonder eerst uw toestemming te vragen, tenzij dat is toegestaan of vereist door de wet.

Over het algemeen kan het gebruik van uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme liefdadigheidsbelangen en met uw toestemming het volgende omvatten:

om u op de hoogte houden van diensten, activiteiten, evenementen, middelen en conferenties van CoG en/of van de Lokale Kerk;

om de belangen van CoG, zijn christelijke missie en zijn liefdadigheidsobjecten te bevorderen;
om werknemers en vrijwilligers te beheren;
om donaties te werven en te verwerken, alsook gerelateerde wettelijke rechten en plichten;
voor het oprichten en behouden van uw betrokkenheid met ons, evenementen die u hebt bijgewoond, welke gebieden en activiteiten van de
Lokale Kerk die u hebt gesteund, het bijhouden en erkennen van elke donatie, om de producten of diensten die u hebt aangevraagd, te verstrekken;

voor het beantwoorden van een vraag of verzoek om nadere informatie of over een klacht over ons, onze diensten, activiteiten en evenementen;
om u te registreren voor evenementen, conferenties en om de gevraagde diensten te bieden;
om analyses en marktonderzoek uit te voeren en onze website en communicatie te verbeteren, bijvoorbeeld door geanonimiseerde gebruikersgegevens te koppelen aan sociale mediasites zoals Facebook om de interesses van mensen beter te begrijpen;
om de Lokale Kerk te helpen om diensten en producten te leveren, die waardevoller zijn voor degenen die betrokken zijn bij CoG en de gemeenschap van de Lokale Kerk;
om ons vermogen te verbeteren om mensen die naar een Lokale Kerk gaan en de bredere gemeenschap bij te staan;
om de Lokale Kerk en de geassocieerde CoG-kerken te helpen voor management- en administratieve doeleinden, zoals boekhouding, betalingen met credit/debitcards, fraudebestrijdingsmaatregelen, onderhoud en ontwikkeling.
Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke informatie alleen verwerken als we hier een wettelijke basis voor hebben. De wettelijke basis hangt af van de reden of redenen die we hebben verzameld en nodig hebben om uw informatie te gebruiken. Onder de Wet is de wettelijke basis in bijna alle gevallen:

omdat het in ons legitieme belang is als geregistreerde liefdadigheidsinstellingen en christelijke religieuze entiteiten om uw persoonlijke informatie te gebruiken om onze service als kerken te bedienen en te verbeteren;
om enige contractuele relatie die we met u hebben op het gebied van het leveren van producten of diensten te vervullen, zoals registratie bij evenementen;
omdat u akkoord bent gegaan dat CoG en/of de Lokale Kerk uw informatie voor een bepaald doel gebruikt;
omdat we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de bescherming en het welzijn van individuen;
om de vitale belangen van u of een ander persoon te beschermen, bijvoorbeeld in pastorale situaties;
om gevoelige persoonsgegevens en persoonsgegevens van een speciale categorie te verwerken die voor ons relevant zijn als een niet-commerciële religieuze organisatie;
waar u toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon of sms, om u informatie en marketingcommunicatie te sturen.
Gegevensopslag en wie uw informatie ziet

Informatie die u elektronisch verstrekt, ook via deze website, kan worden bewaard op computers op locaties van CoG-kerken en op servers in Nederland, de EER en de VS.

Informatie die u op papier verstrekt, zoals toestemmingen en brieven, of informatie die wordt vastgelegd in vergaderingen met personeel of vrijwilligers, kan worden overgebracht naar beveiligde virtuele systemen of worden opgeslagen in beveiligde fysieke archiveringssystemen.

Onder voorbehoud van naleving van ons beleid en procedures voor databeheer en in overeenstemming met de bovenstaande Gegevensbeschermingsbeginselen, kan informatie worden opgevraagd, gebruikt en opgeslagen:

op computers op de locaties van de CoG-kerken en servers in Nederland, de EER en de VS; en
door een beperkt aantal personeelsleden of essentiële vrijwilligers met een geheimhoudingsplicht, die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het onderhoud en de werking van de website CoGwm.org., en CoG.app Financiële gegevens en kaartdetails:, of de diensten die door hen worden geleverd of die voor ons handelen voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, of andere doeleinden die door u zijn goedgekeurd. Die partijen kunnen ook informatie verwerken, bestellingen uitvoeren en afleveren, creditcardbetalingen verwerken en ons ondersteunende diensten verlenen.
Externe dienstverleners kunnen informatie verwerken, bestellingen uitvoeren en leveren, donaties en creditcardbetalingen verwerken en namens ons ondersteunende diensten verlenen. Wanneer dergelijke details worden gedeeld, beperken de geldende overeenkomsten het gebruik van uw informatie tot het doel waarvoor deze wordt verstrekt en zorgen zij ervoor dat deze veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy worden bewaard.

Een van onze belangrijkste leveranciers is Church of God in de VS, d/b/a MailChimp, die e-mailcommunicatiediensten levert en gecertificeerd is volgens het EU-VS-privacyschildkader dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wij verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet door aan enige andere organisatie en/of individuen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijk vereist.

Financiële gegevens en kaartdetails:

Alle financiële betalingen en gegevens worden bewaard in overeenstemming met The Payment Card Industry Data Security Standard (“PCI DSS“).

Alle online of telefonisch gedane donaties met creditcards/bankpassen worden veilig gesteld via externe serviceproviders en betalingsgateways, die voldoen aan PCI DSS. Onbewerkte kaartgegevens worden niet geregistreerd en worden niet opgeslagen op onze systemen.

Wij slaan geen onbewerkte financiële gegevens (credit- of debitcardnummers) op, die zijn verkregen via online-transacties, noch geven we informatie door aan derden, behalve waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, om fraude te verminderen of om een gevraagde dienst aan te bieden en kredietrisico’s te minimaliseren.

Hoelang houden wij uw informatie bij

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig en in overeenstemming met de Wet en andere wettelijke vereisten.

Als u hebt aangegeven dat u niet langer van ons wilt horen, houden we de minimale informatie bij die nodig is om ervoor te zorgen dat er geen toekomstig contact met u wordt gemaakt.

Zelfs nadat u uw communicatievoorkeuren hebt gewijzigd, kunnen we echter kopieën van informatie over u bewaren gedurende een periode die consistent is met de toepasselijke wetgeving, het toepasselijke statuut van beperkingen of, zoals wij denken dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke Wet- en Regelgeving, of wettelijke procedures.

Wanneer we gevoelige persoonlijke gegevens van u bezitten, wordt de gevoelige informatie na een periode van twee (2) jaar verwijderd, tenzij we bewijs hebben van uw vaste contact met ons of als we volgens de wet verplicht zijn die informatie bij te houden.

Cookies

We gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen wanneer u CoGwm.org bezoekt of gebruikt, inclusief het plaatsen van een stukje data, gewoonlijk een “cookie” genoemd op uw apparaat. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw harde schijf of in uw apparaat geheugen worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt of een bericht bekijkt. Door CoGwm.org te gebruiken, staat u ons toe om uw informatie te verzamelen en te gebruiken voor activiteiten op apparaten die u gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Voor meer informatie en om te leren hoe u cookies die op CoGwm.org worden gebruikt, kunt blokkeren of verwijderen, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

Uw rechten

Persoonlijke informatie

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarnaast geeft de Wet u het recht, onder bepaalde omstandigheden:

om schriftelijk kopieën te verzoeken en op een veilige manier te verkrijgen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren;
om uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, te corrigeren of bij te werken;
om ons te verzoeken uw persoonlijke informatie niet langer voor marketingdoeleinden of voor enig ander doel te gebruiken wanneer er geen wettelijke verplichting is om door te gaan met de verwerking ervan;
om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten op basis van ons legitieme belang;
om alle persoonsgegevens te laten verwijderen (alleen in de EER). Neem om een van deze rechten uit te oefenen contact op met privacy@CoGwm.org of neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens hieronder).
Breng CoG of de Lokale Kerk alstublieft onmiddellijk op de hoogte zodra een van uw contactgegevens verandert, zodat de records up-to-date kunnen worden gehouden.

We zullen redelijke stappen ondernemen om uw informatie die onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, te corrigeren.

Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming bij CoG of de Lokale Kerk waar u naartoe gaat (of eerder naartoe ging als u niet langer naar de CoG-kerk gaat) en waar mogelijk wordt die informatie verwijderd.

Een verzoek om toegang, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan onder bepaalde omstandigheden worden geweigerd. Als uw verzoek wordt geweigerd, ontvangt u een reden voor de beslissing en, in het geval van wijziging, zal met uw persoonlijke gegevens worden vermeld dat de nauwkeurigheid ervan wordt betwist.

Marketingcommunicatie

De Regelgeving inzake privacy en elektronische communicatie (PECR) geeft u het recht:

om te kiezen om marketingcommunicatie al dan niet van ons te ontvangen via e-mail, sms of telefoon;
om te weten over de cookies die CoG gebruikt, zodat u kunt beslissen of u toestemming geeft om een cookie op uw apparaat op te slaan. Zie het Cookiesbeleid op CoGwm.org.
U kunt de manier waarop u wordt gecontacteerd of het soort materiaal dat naar u wordt gestuurd op elk moment wijzigen door contact met ons op te nemen via de post of e-mail via de onderstaande contactgegevens.

Uw voorkeuren aanpassen

U kunt op elk gewenst moment weigeren om communicatie te accepteren en niet langer dergelijke communicatie te ontvangen door:

a. de instructies voor “Afmelden” te volgen in elke e-mail of sms die u ontvangt van CoG en/of de Lokale Kerk;
een e-mail te sturen naar privacy@CoGwm.org;
door een e-mail te sturen naar de Lokale Kerk die u bezoekt of eerder hebt bezocht of die contact met u heeft opgenomen;
Beveiliging

Er zullen redelijke maatregelen worden genomen om alle persoonlijke informatie die wordt bewaard te beveiligen.

Persoonlijke informatie die elektronisch wordt bewaard, wordt opgeslagen op een beveiligde server of in beveiligde bestanden.

Internet is geen veilige methode voor het verzenden van informatie. Daarom wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de beveiliging van informatie die u ons stuurt of ontvangt via internet of voor ongeautoriseerde toegang of gebruik van die informatie.

Beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige verwerking, accidenteel verlies, vernietiging en schade.

Indien we u beveiligingscodes hebben gegeven of indien u beveiligingscodes hebt gekozen (gebruikersnaam, wachtwoord, gedenkwaardig woord of PIN), waarmee u onze online diensten kunt gebruiken, bent u ervoor verantwoordelijk deze beveiligingsgegevens vertrouwelijk te houden.

Links en sociale media

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites of deze website kan ook social-media-knoppen bieden, waardoor het delen van webinhoud rechtstreeks naar een social-media-platform zoals Facebook, Twitter, WhatsApp en YouTube mogelijk is.

Wij ondersteunen geen social-media-website(s) en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, tenzij gepost of goedgekeurd door ons, noch zijn wij verantwoordelijk voor de cookies die dergelijke websites kunnen bevatten.

Het gebruik van dergelijke knoppen of links is op eigen risico en u moet de authenticiteit van sites verifiëren voordat u op dergelijke sites persoonlijke informatie post of verstrekt.

We vragen niet om wachtwoorden of persoonlijke gegevens op sociale media.

Websites zoals Vimeo en YouTube worden gebruikt om video’s op de website te laden en serviceproviders zoals Brushfire, MailChimp en Google Analytics kunnen via deze site hun eigen cookies verzenden. Raadpleeg het cookie- en privacybeleid op deze sites van derden als u hier meer informatie over wilt.

Deze website kan ook gesponsorde links en advertenties bevatten. Die kunnen meestal komen van gerelateerde CoG-kerken, partnerministeries of serviceproviders komen, die mogelijk hun eigen gedetailleerde privacybeleid hebben.

Downloads

Alle documenten of bestanden die beschikbaar zijn gemaakt om te downloaden van onze website worden op eigen risico van de gebruiker aangeboden.

Bedenkingen rapporteren

Neem contact op met CoG of de Lokale Kerk als u een probleem wilt melden met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie via deze website of rechtstreeks aan de Lokale Kerk als het gaat om informatie die op een andere manier wordt verstrekt.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor gegevensbescherming (zie contactgegevens hieronder) over hoe uw gegevens worden beheerd.

Wijzingen in deze privacyverklaring

CoG kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen om rekening te houden met veranderingen in de beste praktijken, beveiliging en controle en om te zorgen voor naleving van eventuele aanpassingen of wijzigingen in de Wet of andere toepasselijke wetgeving in de EER. Elke gewijzigde versie zal beschikbaar zijn op de website. We raden u aan regelmatig de website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact

Contact opnemen met CoG en/of uw Lokale CoG-kerk:

Als u meer informatie wenst, of vragen, problemen of klachten hebt met betrekking tot het privacybeleid of onze procedures voor informatieverwerking in het algemeen, neem dan contact op met de juiste persoon (personen) hieronder:

CoG World Mission als trustee voor CoG Church International
Att: Data Protection Officer: Shakila Olsen
Wisseloord 83 (alleen op afspraak), 1107 NB  Amsterdam
Postbus 233, 1110 CD Amsterdam
T.: +31(0)6 2845 4198
Email: sandra.kalicharan@CoGwm.org

Gegevensbeschermingsautoriteiten
Autoriteit Persoonsgegevens
T: 0900 200 12 01
W: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Jaarverslag 2019
Tagline

Jaarverslag 2018
Tagline
01 mei 2019

Jaarverslag 2017
Tagline
01 mei 2018

Jaarverslag 2016
Tagline
17 mei 2017

Jaarverslag 2015
Tagline
19 juli 2016