Statuten en Reglement Church of God Nederland

Inhoud

Artikel I : De Kerk

Artikel II : De Grondslag

Artikel III : De Geloofsbelijdenis en de Leerstelling

 1. De Sacramenten
 2. De doop in de Heilige Geest
 3. Het geheiligd leven
 4. Rechten en plichten van het gezin
 5. De gemeente (Church of God Nederland)
 6. Ambten en bedieningen
 7. De wederkomst van de Here Jezus Christus

Artikel IV : Doelstelling

Artikel V : Bevoegdheden

Artikel VI : Vergaderingen

Artikel VII : Lidmaatschap

Artikel VIII : Nationale Raad (NR)

Artikel IX : Financiën

Artikel X : Nieuwe aansluitingen en beëindiging van lidmaatschap

Artikel Xl : De Church of God kerk (lidkerken)

Artikel XII : Slotbepalingen

 1. Huishoudelijk Reglement

Artikel I : De Kerk

 1. De Church of God (CoG-NL) in Nederland is onderdeel van het Lichaam van de Here Jezus Christus, dat bestaat uit lokale kerken (lidkerken), die de geloofsbelijdenis van de eerste apostolische kerk naleven, staande op het volbrachte werk van Jezus Christus en strevende naar heiligmaking tot voorbereiding op de komst van de Here Jezus Christus.
 2. De lokale lidkerken mogen gebruik maken van de naam Church of God Nederland gevolgd door de naam van de plaats. De naam van de wijk wordt toegevoegd indien op een plaats meerdere kerken zijn gevestigd.

 

Artikel Il : De Grondslag

 1. De grondslag van de Church of God Nederland is het geloof in God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest.
 2. De enige bron van openbaring voor de grondslag en leerstelling is de Bijbel.

 

Artikel III : De Geloofsbelijdenis en de Leerstelling

 1. De Bijbel is het Woord van God en richtsnoer voor het denken en handelen van de gelovige.
 2. De enige ware God heeft zich geopenbaard in de drie goddelijke personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 3. De Here Jezus Christus is de eeuwige en eniggeboren Zoon van God, de volkomen openbaring van de volheid van God.
 4. De mens was volmaakt geschapen, maar is door ongehoorzaamheid in zonde gevallen en aan de dood onderworpen.
 5. De enige mogelijkheid tot redding en verlossing voor de mens, is door de Here Jezus Christus.
  1. De voorwaarde voor redding is een berouwvolle bekering tot en geloof in God.
  2. De kenmerken van de redding zijn innerlijk, het directe getuigenis van de Heilige Geest en uiterlijk, een leven van een wedergeboren mens, herkenbaar aan de vrucht van de Heilige Geest. (Galaten 5:22)

 

 1. De Sacramenten
  • De Bijbelse waterdoop door onderdompeling wordt bediend aan hen die getuigenis afleggen van hun geloof in en gehoorzaamheid aan de Here Jezus Christus. Door de doop zijn zij met Christus gestorven en opgewekt tot nieuwheid des levens, waarna men lid wordt van de gemeente. De doopformule is ‘in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest’ (in de naam van de Here Jezus Christus).
  • Het Heilig Avondmaal bestaand uit brood en wijn, wordt bediend aan hen die in Jezus Christus geloven en wedergeboren zijn. Het is een uitdrukking van de deelneming aan de goddelijke natuur van de Here Jezus aan zijn Lichaam en Bloed – ter nagedachtenis aan en ter verkondiging van Zijn lijden en dood, totdat Hij komt.

 

 1. De doop in de Heilige Geest 
  • Een wedergeboren gelovige mag aanspraak maken op de belofte van de Vader, namelijk de doop in de Heilige Geest, overeenkomstig de wil van de Here Jezus Christus tot opbouw van zichzelf en de gemeente. Het bewijs hiervan is het spreken in nieuwe tongen cq ‘andere talen’ (Handelingen 2:4).

 

 1. Het geheiligd leven
  • Een geheiligd leven is de wil van God voor alle gelovigen. Het is een voortdurende afscheiding van wat zondig en onrein is en een toewijding aan God.
  • Derhalve dient een gelovige, geestelijk en lichamelijk een gezond leven te leiden om God er mee te verheerlijken.
 1. Rechten en plichten van het gezin
  • Een christelijk gezin is: zowel medeburgers der heiligen, als huisgenoten Gods. leder lid heeft als zodanig rechten en plichten tegenover elkaar en tegenover God.
  • Zoals een lid zich niet kan onttrekken aan het gezin, zo kan een gelovige zich ook niet onttrekken aan de samenkomst om God te dienen en elkaar tot steun te zijn.
  • Verwacht wordt, dat elk lid zich inzet voor de opbouw van het gezin en de kerk/gemeente.

 

 1. De gemeente (Church of God Nederland)
  • De gemeente is deel van het Lichaam van Christus, waarvan Christus Zelf het Hoofd is. Zij is een woonplaats van de Heilige Geest voor de vervulling van haar grote opdracht om zielen te winnen. Elke gelovige is geestelijk en lichamelijk ten volle (een) deel van dit Lichaam, door de Here Jezus Christus aan te nemen, Hem openlijk te belijden zoals in de sacramenten beschreven (Romeinen 10:9).

 

 1. Ambten en bedieningen
  • De opbouw van de kerk/gemeente vindt plaats binnen de bediening van de plaatselijke lid kerken/gemeenten. Hiervoor heeft God ambten en gaven ingesteld, toebedeeld door de Heilige Geest. (Efeziers 4:11)
  • De ambtsdragers zijn toegewijden, die voldoen aan het profiel van elke bedienaar van het evangelie en de vrucht van de Heilige Geest dragen (1 Timoteus 3:1-5).

 

 1. De wederkomst van de Here Jezus Christus
  • Gelijkerwijs de Here Jezus Christus ten hemel gevaren is, zo zal Hij wederkomen in al Zijn heerlijkheid, om alle kinderen Gods tot zich te nemen (Handelingen 1:11)

 

Artikel IV : Doelstelling

 1. De Church of God Nederland beoogt alle facetten van het leven van het Lichaam van Christus te vertegenwoordigen door haar grondslag, geloofsbelijdenis en leerstellingen, met als middel van toepassing: de Bijbel, het onfeilbare Woord van God.
 2. Zij beoogt tevens ongelovigen te winnen voor het Koninkrijk van God en hen verder te leiden op de weg der waarheid en der heiligmaking door de prediking en lering van Gods Woord.

 

Artikel V : Bevoegdheden

 1. Het erkennen van alle schriftuurlijke- en het afwijzen van alle onschriftuurlijke leringen, methoden en gedragingen.
 2. Het leggen van een gezonde samenwerking tussen gelijk gezindten.
 3. Het bemoedigen en bevorderen van evangelisatie, nationaal en mondiaal, met alle daartoe ten dienste staande en wettig geoorloofde middelen.
 4. Het oprichten en in stand houden van afdelingen, instituten, publicaties en fondsen, als noodzakelijk voor de uitbreiding van de Church of God Nederland.
 5. Het recht om eigendommen te verkrijgen en af te staan, roerend of onroerend, alles in zoverre deze eigendommen nodig zijn voor de vooruitgang van de Church of God Nederland.

 

 

 

 

 

Artikel VI : Vergaderingen

 1. De samenwerking in de leiding van de plaatselijke (lid) kerk wordt verwezenlijkt door de vergadering van het Kerkbestuur bestaande uit oudsten en diakenen indien aanwezig.
 2. De samenwerking in landelijk verband wordt verwezenlijkt in de voorgangers – en andere vergaderingen, bestaande uit door de Church of God Nederland en op Internationaal niveau door Church of God (Cleveland, Tennesee, USA) erkende bedienaren.
 3. Aan alle geïnstalleerde leden zijnde de voorgangers wordt (advies) stemrecht verleend (zie Huishoudelijk Reglement over Stemrecht).

 

Artikel VII : Lidmaatschap

 1. Onderscheiden worden lidkerken en individuele leden. Onder de lidkerken wordt verstaan de Church of God Nederland kerken/gemeenten volgens artikel 1 en 2. De individuele leden worden onderscheiden naar hun :
 1. Bedieningen
 2. Ambten

 

 1. Met Bedieningen worden bedoeld de functies, zoals voorganger/herder, evangelist, leraar, opziener, oudsten, diaken etc. Met Ambten worden bedoeld de functiewaardering van de bedieningen, onderverdeeld in :
 1. Ingewijden (Ordained Bishop)
 2. Gemachtigden (Ordained Minister)
 3. Medewerker (Exhorter).

 

3. In het geval zij landelijke functies bekleden, vindt de installatie in ambten en bedieningen met een besluit van de Voorgangersvergadering plaats.

 

Artikel VIII : Nationale Raad (NR)

 1. Om haar besluiten ten uitvoer te brengen, heeft de CoG-Voorgangersvergadering de Nationale Raad (NR) als uitvoer ende en adviserende afdeling in het leven geroepen.
 2. De voorzitter van de NR, een ingewijd lid, wordt door de Voorgangersvergadering periodiek gekozen. Hij stelt de NR samen uit de door de Voorgangersvergadering voorgestelde en beschikbare kandidaten.
 3. De NR bestaat minstens uit een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester, eventueel aangevuld met een commissaris voor de jeugd- en een commissaris voor het vrouwen werk.
 4. De NR is verantwoording schuldig aan de Voorgangersvergadering.

De NR heeft tot taak:

 1. Alle besluiten van de Voorgangersvergadering en andere officiële vergaderingen, de statuten en het huishoudelijke reglement, voor zover nodig, samen met de lidkerken ten uitvoer te brengen;
 2. De Church of God Nederland in en buiten rechte te vertegenwoordigen
 3. De financiële middelen landelijk goed te beheren (Centrale kas)
 4. De lidkerken en de leden te assisteren in het zoeken naar een oplossing bij onoverkomelijke problemen, met name daar waar de continuïteit en de eigendommen van de CoG Nederland in het geding zijn.
 5. Verdere omschrijving zie Huishoudelijke Reglement (HR).

 

Artikel IX : Financiën

 1. De inkomsten van de landelijke kas (Centrale kas) worden verkregen door:
  1. De maandelijkse bijdragen van tienden door de lidkerken/gemeenten
  2. Maandelijkse bijdrage van de individuele leden
  3. Netto opbrengst van de belegde activiteiten
  4. Schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten.

 

 1. De financiële administratie van de Centrale kas wordt door de penningmeester van de NR beheerd. Eenmaal per jaar, doch zo nodig vaker, legt de penning meester op de Voorgangersvergadering rekenschap af over de financiën met betrekking tot het lopende boekjaar.
 2. ledere lidkerk is zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiën (zie HR onder Financiën). Men dient een als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) goedgekeurde financiële administratie te overleggen.

 

Artikel X : Nieuwe aansluitingen en beëindiging van lid- maatschap

 1. ledere aanvraag voor (een) aansluiting van een kerk/gemeente of persoon, dientschriftelijk te worden gericht aan de NR. Er geldt een proefperiode van maximaal 1 jaar.
 2. Het lidmaatschap eindigt (eveneens schriftelijk/mail), door :
  1. Bedanken
  2. Overlijden
  3. Royement ten gevolge van aantoonbare handeling tegen de Statuten en Huishoudelijk Reglement (verkondigen van andere (valse) leerstelling, handelingen in persoonlijke levenswandel en andere praktijken die de kerk kunnen schaden).
 3. De NR zal, na grondige studie, aan de Voorgangersvergadering, ter goedkeuring een acceptatie c.q. beëindiging van de kerk, adviseren.
 4. De betrokkenen (voorganger en kerk) zullen schriftelijk op de hoogte gesteld worden van het besluit. Vervolgens zal na acceptatie een delegatie van de NR de installatie ter plaatse, in een openbare dienst, verrichten.

 

Artikel Xl : De Church of God kerk (lidkerken)

 1. De lokale CoG kerk is een onderdeel van het Lichaam van Christus en heeft als zodanig het recht en de plicht bij te dragen tot opbouw van de CoG Nederland waarvoor zij geroepen is.
 2. ledere voorganger (of zijn plaatsvervanger) gaat de lidkerk/gemeente c.q. het kerkbestuur voor en stimuleert hen in het naleven van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement naar letter en geest.
 3. Een lidkerk regelt haar eigen huishouding, welke niet in strijd dient te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de CoG Nederland.
 4. Alle gelovigen, die zich met de Leerstellingen, Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunnen verenigen, kunnen aanvaard worden als lid van de gemeente.
 5. In geval van problemen, waarbij de continuïteit en/of de eigendommen van de kerk in het geding is, dient de betrokken lidkerk/gemeente de NR te informeren (verwittigen), om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Artikel XII : Slotbepalingen

 1. Deze Statuten zijn een aanpassing van het op 5 juli negentien honderd vijf en zeventig vastgesteld besluit, waarbij de Volle Evangelie Bethel Kerk (vanaf 2012 Church of God Nederland) als kerkgenootschap is geregistreerd bij het Ministerie van Justitie onder nummer KG 254, 5 augustus 1975.
 2. Alle zaken, die nog niet in deze Statuten geregeld zijn, worden besproken en vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement, waarbij Gods Woordrichtsnoer/uitgangspunt/grondslag is.
 3. Het principe van een gemeenschappelijke bediening in de geest van liefde geldt ook voor alle lidkerken/gemeenten en alle leden.
 4. Wijzigingen aan de Statuten kunnen alleen geschieden bij besluit, genomen met een eenparigheid van stemmen; met ten minste twee derde meerderheid van stemmen.

De voorgangers, die te Amsterdam op 01 juni 2019 op de vergadering aanwezig zijn, hebben gezamenlijk in de geest van broederliefde en in acht nemende alle leringen van Christus en zijn apostelen, deze Statuten gewijzigd en bekrachtigd.

 

Huishoudelijk Reglement van de Church of God Nederland

Taken van de Landelijke voorzitter/opziener (overseer).

De voorzitter wordt gekozen door de voorgangers in de voorgangers vergadering.

De voorzitter wordt gekozen voor een termijn van 4 jaar, en zijn benoeming wordt bevestigd door de Internationale uitvoerende raad van de Church of God (Cleveland, Tennessee, USA). Na de bevestiging op internationaal niveau wordt de voorzitter aangesteld en ingezegend door de Field director cq Superintendent voor Europa.

De voorzitter wordt in de voorgangersvergadering bevestigd door de Superintendent of Field director, zijn functie gaat hierbij meteen van kracht, en bij de eerstvolgende Landelijke bijeenkomst wordt de voorzitter als zodanig voorgesteld.

De voorzitter kiest de leden van het bestuur voor de Nationale Raad (NR).

Aan het eind van zijn eerste termijn (4 jaar) kan de voorzitter zich opnieuw voor een termijn van 4 jaar beschikbaar stellen. De ambtstermijn van de voorzitter is maximaal 8 jaar.

De voorzitter kan na afloop van de maximale termijn van 8 jaar opnieuw worden benoemd, wanneer hij eerst twee jaar in een andere functie heeft gediend of indien anders wordt besloten.

De Nationale Raad (NR) bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, en een secretaris.

Indien van toepassing, aangevuld met een commissaris voor de jeugd, en een commissaris voor het vrouwenwerk. Een vertegenwoordiger van de Church of God Internationaal mag in de NR zitting nemen.

De NR kan worden uitgebreid met een 2e penningmeester en een 2e secretaris.

De NR van een bepaald land bestaat tenminste uit 4 (vier) bestuursleden indien er in dat land minder dan 20 gemeenten zijn. Indien er in een bepaald land tussen 21 – 60 gemeenten zijn dan dient de NR tenminste uit 6 (zes) bestuursleden te bestaan.

De NR bestaat uit voorgangers van de lidgemeenten, die erkend zijn door de Church of God Nederland en de Church of God (Cleveland Tennessee, USA). Zij zijn ingewijd als bishops of ordained ministers.

De Nationale Raad functioneert met mandaat van de voorgangersvergadering. Dit houdt in, dat de Nationale Raad de bevoegdheid heeft om zelfstandig tot besluitvorming te komen binnen het kader van de afspraken die te maken hebben met lopende of op te starten zaken, vastgelegd in de voorgangersvergadering. Tevens vervullen zij een adviserende taak.

Het voorgenomen besluit van de NR wordt bevestigd in de voorgangersvergadering indien er minstens de helft + 1 van de voorgangers aanwezig zijn. Indien het de Statuten en Huishoudelijk Reglement betreft, dient tweederde (2/3) van de voorgangers aanwezig te zijn.

De voorgangersvergadering vindt eenmaal per jaar plaats of, indien anders bepaald meerdere keren. Deze wordt door de Nationale Raad voorbereid inclusief de agenda.

Tevens wordt er op de voorgangersvergadering de gelegenheid gegeven om als collega’s onderling van gedachten te wisselen over de arbeid en motivatie.

Elke voorganger kan zich verkiesbaar stellen voor de functie van Landelijk Voorzitter c.q. Overseer of voor de overige functies in de NR (zie Artikel VIII punt 3).

 

Amsterdam, 01 juni 2019

 

John H. Olsen

Voorzitter
Church of  God Nederland