Visie & Missie
Nederland voor Christus!
De Grote Opdracht

Wij zetten ons in Nederland te bereiken met het Goede Nieuws door een krachtige demonstratie van de Heilige Geest dat leidt tot de Volbrachte Opdracht van Christus Jezus. Dit heeft de hoogste prioriteit!

Dit willen wij bereiken door: 

 • Nederland te zien als ons zendingsveld.
 • Onderwijs zien als een vitaal onderdeel binnen alle fasen van een door de Geest vervulde christelijke leven. (zie onderwijs …)
 • Continu te investeren in relatie opbouw, aanhalen van wederzijdse vertrouwensbanden en onderlinge respect met collega dienaren.  
 • De Kerkgemeenschap te stimuleren een huis van gebed te zijn die bidt voor de mensen die De Heer haar gegeven heeft.
 • De kerkgemeenschap te bemoedigen een levendige demonstratie te zijn van de Heilige Geest (waar wonderen en tekenen volgen!) 
 • Kerkgemeenten stimuleren deel te zijn van deze beweging dat van binnen naar buiten beweegt vanuit haar sociaal maatschappelijke ‘verantwoordelijkheid’ in de samenleving. (Inside Out!)
 • De kerk motiveren en ondersteunen om SMART (meetbare) geformuleerde strategie/visie te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen binnen en buiten hun eigen regio, te evangeliseren en te discipelen (Mattheüs 28: 18-20; Romeinen 15: 19-24; Openbaring 5: 9).
 • Het benadrukken van het belang van bijbelse rentmeesterschap en de centrale rol van Gods Woord als element van aanbidding.
 • Nederland eensgezind opdragen aan God.

Ps.29:2, Ps.86:15, Jes.58, Hos4:6, Mat.16:18,  Mat.25, Mat.28:19-20, Luc.6:36, Joh.4:24, Joh.17:1-13,  Hand.20:28, Rom.12:1, 1 Cor.12:4-11, Gal.5,  Ef.5:25-28, Col. 2:19


VAN STILSTAND TOT BEWEGING
Herstel van het lichaam van Christus

Wij zetten ons in voor herstel van het Lichaam van Christus dat dit niet alleen maar een plaats is waar alleen kennis ontvangen kan worden over God, maar waar De Vader persoonlijk ervaren kan worden.

Wij committeren ons hieraan door:

 • Een gezonde relatie met de CoG kerkgemeenschappen te onderhouden en onderlinge banden te stimuleren.
 • Samenkomsten/conferenties beleggen ter bevordering van herstel, onderlinge respect,  eengezindheid en samenwerking.
 • Kerkgemeenschappen stimuleren impact te maken op de samenleving vanuit haar sociaal maatschappelijke ‘verantwoordelijkheid’ in de samenleving.
 • Onderwijs zien als een vitaal onderdeel binnen alle fasen van een door de Geest vervulde christelijke leven. (zie Onderwijs …)
 • Oude bolwerken verbreken door daar waar nodig in te zetten op vernieuwing van het denken. (Breaking Mindsets!)
 • Personen te identificeren die door God geroepen zijn in leiderschap. Hen te bemoedigen en stimuleren om dienende leiders te worden.
 • De volgende generatie leiders stimuleren en helpen hun roeping te ontdekken definiëren en te volbrengen.
 • Wij zetten ons ervoor in en dat de kerk niet alleen maar een plaats is waar alleen kennis ontvangen kan worden over God, maar waar De Heer persoonlijk ervaren en ontmoet kan worden en dat hierdoor een beweging ontstaat van binnen naar buiten die impact heeft op ieder aspect van onze samenleving.

Hos.4:6, Spr.19:17, Spr. 21:13, Mat.5:16, Mat.9:37-38, Mat.13, Mat.16:18, Mat.28:19-20, Mar.16:15-18; Mar.3:31-35, Luc.14:12-14, Joh.13, Joh.17, Joh.21:15-18, Hand.1:8; Rom.10:13-15, 1Cor.12:14-31


NIEUWE WIJN
Het geloof aantrekkelijk maken voor jongeren

Wij stimuleren dat jongeren nader tot God komen en Zijn Koninkrijk vertegenwoordigen. Dat jongeren zicht op zichzelf krijgen en op hun eigentijdse manier Jezus Christus actief volgen en ervaren vanuit een persoonlijke intieme relatie met God. Wij ondersteunen jongeren vanuit hun eigentijdse visie het geloof te delen met hun generatie genoten en anderen …

Dit willen wij bereiken door:

 • Het oprichten van een CoG interkerkelijke jongeren afdeling
 • Hen te stimuleren te opereren vanuit een doelgericht  (zelf ontwikkeld) visie en missie strategie.
 • Jongeren te bemoedigen hun Christelijke identiteit te ontdekken hierin te wandelen te groeien en ontwikkelen
 • Vanuit de jongeren afdeling events en andere eigentijdse samenkomsten te organiseren (muziekconcerten, lezingen, etc)
 • Jongeren met affiniteit voor jeugd verder trainen en toerusten voor het jongerenwerk. Op zo’n manier dat zij op latere leeftijd ook andere jongeren kunnen trainen en toerusten. De jeugdleiders geestelijk toerusten en trainen, zodat deze missie en visie vol inspiratie, energie en enthousiasme kan worden uitgedragen.
 • Jongeren actief betrekken in de beleidsvoering van CoG Nederland
 • De volgende generatie leiders signaleren en stimuleren hun roeping te ontdekken definiëren en te volbrengen.
 • De volgende generatie leiders aanstellen en toerusten, hun missie en visie te vervullen als een beweging waarin Christus centraal staat, mensgericht is en gevoelig is van Gods Geest is in al haar bedieningstrajecten.

Ge.12,  Ex.3:15, Joz.1:2-9, Joh.1:12


COMUNICATIE
& Automatisering

Van stilzwijgen (geen stem hebben) naar het ‘uitschreeuwen’ en van ieder middel gebruik maken om de boodschap van Christus Jezus uit te dragen.

Wij stimuleren en ondersteunen (indien mogelijk) de kerkgemeenschap bij het uitdragen van het evangelie in ‘woord en daad’,  om zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare media kanalen en automatisering platformen om het evangelie en de groei van Het Koninkrijk te stimuleren. 

Dit willen wij bereiken door:

 • Te begrijpen dat communicatie het proces is van het uitwisselen van informatie, het overbrengen van ideeën en het delen van de boodschap, zodat deze begrepen wordt door anderen.
 • De CoG NL Website ontwikkelen tot een communicatieplatform en Netwerk tool voor CoG NL. 
 • Inzetten op het digitaliseren en automatiseren van structuurlijk en organisatorische processen binnen CoG NL. (denk aan rapportages etc)
 • Kerkgemeenten van ondersteuning en van advies voorzien ten behoeve van de ontwikkeling van hun Media/ICT afdeling.
 • Geïnformeerd te blijven over de meest efficiënte digitale oplossingen die beschikbaar zijn om de boodschap van Christus vanuit de kerkgemeenten te delen met de samenleving, doelgericht vanuit strategische planning en onder leiding van de Heilige Geest.
 • Het stimuleren van gebruik van ‘de nieuwe media’ ter bevordering en efficiëntie van het contact met de gemeenteleden.
 • Elke mogelijkheid van communicatie benutten om het bereik van de boodschap van Christus te vergroten door ondersteunen en stimuleren  van een open uitwisseling van media concepten ter versterking en groei van lokale kerken aanmoedigen. 

Mat.28:19, Rom.10:14


ONDERWIJS
Van middelmatigheid tot excellentie

Wij zetten ons ervoor in dat onderwijs een vitaal onderdeel is binnen alle fasen van een door de Geest vervulde christelijke leven. Lokaal vanuit de Kerk en regionaal vanuit centrale locaties. 

Dit willen wij bekrachtigen door:

 • Het beschikbaar/verzorgen/stimuleren van elementaire basis studies (Alpha studies, de Leer van de Heilige Geest, etc)
 • Het ontwikkelen en aanbieden van erkende studies.
 • Het aanbieden van curriculums en studiematerialen die de leerstelling, beweging, missie, visie en de volbrachte opdracht van God bevestigen.
 • Erkende onderwijzers aanstellen die in het onderwijs functioneren.
 • Samenwerken met lokale (kerkelijke) instellingen die onderwijs in kerk- en/of schoolformules verzorgen.
 • Het ondersteunen van onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs om studenten, leiders, instellingen en gemeentes toe te rusten/equiperen.
 • Het ontwikkelen van een studiecentrum zowel fysiek dan wel digitaal
 • Het te ontwikkelen digitaal platform zoveel mogelijk inzetten als platform voor ‘Distant learning’/zelf studie. 
 • Continue ontwikkeling van nieuwe studie methoden en materialen.

(CoG Ned. coördineert en examineert CoG Int. erkende studies.)

Job.36:12, Sp.5:23, Sp.10:21, Hos.4:6, Mar3:13-15, Efe.4:11-13, 2Tim.2:2, 2Tim.3:14-17


Wereld evangelisatie (WORLD MISSIONS)
Samen zijn we sterker!

We ondersteunen het bereiken van niet-bekeerden in landen buiten Nederland in navolging van de Grote opdracht van Christus Jezus: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Wij committeren ons hieraan door:

 • Alle landen van de wereld te zien als ons zendingsveld.
 • Lokale kerken aan te moedigen (via tienden of offergaven) hun deel bij te dragen aan de support van internationale zendingswerken. World Missions Int. voorziet in rapportages, verantwoording en referenties. 
 • Het cultiveren van gemeende passie voor de niet bereikten die de CoG leden ertoe aansporen om persoonlijk betrokken te zijn en persoonlijk het evangelie te delen met hen buiten het geloof.
 • Nieuwe bekeerden te discipelen en het geloof aan de volgende generatie door te geven.
 • En levensstijl van evangelisatie navolgen 
 • Overleg en partnerschap met lokale, nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor de Grote Opdracht van van Christus.

Deut.15:11, Mat.5:16, Mat.28:18-20, Mar.10:45, Rom.15:19-24, Gal.6:1-6, Op.5:9


STRUCTUUR & Organisatie
Bouwen op vertrouwen en integriteit

Het financieel beleid is een kritisch onderdeel van onze missie dat gekenmerkt wordt door wijsheid, vertrouwen en integriteit. Beleidslijnen zijn helder en duidelijk geformuleerd, de financiële huishouding is transparant en toegankelijk, communicatie en openheid van zaken zijn onmiskenbaar van toepassing voor de bestuursorganisatie van CoG NL.

Wij committeren ons hieraan door:

 • De organisatie-structuur en richtlijnen van CoG Int./NL te communiceren  en na te volgen.
 • Een open deuren beleid na te leven. (een ieder heeft de mogelijkheid om een bijdrage te leveren of vragen te stellen m.b.t. het gevoerd of nog te voeren beleidsvisie)
 • Publicatie van financieel verslag beleidsdocumenten middels de website van CoG NL.  
 • CoG NL geloofsverklaring, Missie statement en richtlijnen openbaar te publiceren via de website van CoG NL.
 • Halfjaarlijks een nationale raad te organiseren t.b.v. directe inspraak van de CoG leden en wat ter tafel komt middels een agenda planning.
 • De verantwoordelijkheid te dragen voor helder en duidelijk beleidsvoering.
 • Zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor een open transparant financieel beleid.
 • CoG West Europa betrekken als vertrouwenspartner

Gen.6:14-16, Eze 43:10, Eze 43:11, Joh.13:35, 2Tim.2:15