COG Visie doc

Welkom bij COG (Church of God), een netwerk van kerken dat gedreven wordt door de passie om Gods levende Koninkrijk zichtbaar te maken in ons land, in onze gemeenten en in ons leven. Onze visie is geworteld in een diep geloof en een verlangen om de liefde en de waarheid van God te verspreiden, terwijl we anderen aanmoedigen om een leven van betekenis en hoop te leiden in Christus.

Bij COG geloven we dat de Kerk meer is dan alleen een verzameling gebouwen of een religieuze organisatie. Wij zien de Kerk als een levend organisme dat wordt gevormd door mensen - mensen die verlangen naar een diepere relatie met God en een betekenisvolle impact willen hebben in de wereld om hen heen.

Onze visie begint met het erkennen van Gods soevereiniteit en het ervaren van zijn genade en liefde. We streven ernaar om iedereen te helpen begrijpen wie God werkelijk is en wat Hij heeft gedaan door Jezus Christus. We verlangen ernaar dat mensen de kracht van Gods liefde en de transformatie die het kan brengen, persoonlijk ervaren.

In onze gemeenten streven we naar een cultuur van liefde, gastvrijheid en gemeenschap. We willen een veilige plek bieden waar mensen zich welkom voelen, ongeacht hun achtergrond, levensstijl of omstandigheden. We moedigen groei en ontwikkeling aan, zodat iedereen zijn of haar unieke gaven en roeping kan ontdekken en gebruiken om anderen te dienen.

Als COG-netwerk van kerken verlangen we ernaar om bruggen te bouwen en samen te werken met anderen die dezelfde passie delen. We geloven in het belang van partnerschappen en samenwerking met andere kerken, organisaties en individuen om Gods Koninkrijk uit te breiden en de wereld te transformeren.

Onze visie is dat COG-kerken plaatsen zijn waar mensen hoop vinden, genezing ervaren, hun potentieel ontdekken en een leven van betekenis leiden in overeenstemming met Gods wil. We zijn toegewijd om te dienen, te onderwijzen, te inspireren en te mobiliseren, zodat Gods levende Koninkrijk steeds zichtbaarder wordt in ons land, in onze gemeenten en in ons persoonlijke leven.


Spijt of berouw?

Spijt en berouw zijn elkaars tegenpolen. Paulus zet droefheid van de wereld (spijt) en droefheid naar Gods wil (berouw) tegenover elkaar: ‘Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid van de wereld brengt de dood’ (2 Korinthiërs 7:10).

Spijt is droefheid van de wereld en is gericht op onszelf. We kunnen er spijt van hebben dat we zo stom zijn geweest een misstap te begaan, waardoor we nu geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van onze zonden. Wat hebben we allemaal over ons heen gehaald door kwaad te doen. Nu zitten we met de brokken.

Berouw is droefheid naar Gods wil en richt zich niet op onszelf maar op de ander. Bij berouw is het goddelijk besef tot ons doorgedrongen wat wij God en mensen hebben aangedaan. In deze geest sprak de verloren zoon tot zijn vader: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.’ De reactie van de vader is indrukwekkend. Hij zegt tegen zijn knechten: ‘Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.’ En ze begonnen feest te vieren.

David had werkelijk berouw van al zijn zonden. Hij schreef een lied over zijn affaire met Bathseba en verzocht de koorleider om deze hymne (Psalm 51) in de openbare eredienst met de gemeente te zingen. De waarheid had David vrijgemaakt en iedereen mocht het weten en er lering uittrekken.

Structure enables flexibility.

If you’re not sure how much time you are actually spending on various tasks, use a tool like Rescue Time (their free version is excellent!) which runs in the background and tracks where your time is being spent. It can even send you weekly reports so you know exactly how much time you wasted on Facebook, or spent in your email inbox! You can assign different websites or programs/applications on a scale of very distracting to very productive, so you can see at a glance things like: which days of the week you’re most productive, which times of the day you’re most productive, and the sites on which you’re spending the most distracting time. Turns out I’m consistently “in the zone” around 3pm in the afternoon; so instead of trying to tackle highly creative work first thing in the morning (when my brain is barely functioning), I handle it in the afternoon, when I know I’m at my peak!

Creating more margin has been game-changing for my business.
What would be possible for yours?